Opinto-ohjeet

Opetus on pääsääntöisesti luentopäiviin perustuvaa verkko- tai lähiopetusta

 1. Lisäksi oppimateriaalin sisältöön tulee syventyä itseopiskeluna, samoin tenttien lukuun
 2. Osa kursseista on etäopintokursseja, jotka on merkitty eri maininnalla opinto-ohjelmaan
 3. Luentokurssit ovat pääasiassa 2-päiväisiä (la-su, 8+8 h sis. lounastauon)
 4. Osa linjakoulutus- ja täydennyskursseista on 1-päiväisiä opetusohjelmassa mainitun mukaan
 5. Linjakoulutuksen alkupään kurssien osalta suoritusjärjestys mainittu, muuten vapaa
 6. Pätevöitymiskurssit PÄT1-3 (RN) /PÄT4 (RT) suoritetaan viimeiseksi nro-järjestyksessä
 7. RTP1+2 etäkurssit suoritetaan heti ALO:n jälkeen, sillä aihepiiri liittyy ALO-kurssiin
 8. RN-linjalla aloitusmahdollisuuksia on 3 krt/v, (tammi-/helmi-, touko- ja syyskuussa)
 9. Kesäkuukausina (kesä–elokuu) ei järjestetä kursseja, etäopintoja voi silloinkin suorittaa
 10. Kurssikutsut lähetetään ilmoittautuneille n. 3vk ennen kurssia, myöhemmät viime het-ken ilmoittautumiset toimistoon ovat mahdollista (ilmoittautumiset s-postitse /puhelimitse)
 11. Mahdollisesta poisjäännistä on ilmoitettava toimistoon välittömästi (puh./s-posti)
 12. Ilmoittautumiset ovat pääsääntöisesti sitovia, peruutukset vain peruutusehtojen mukaan
 13. Väliin jääviä kursseja voi käydä myöhemminkin, kun kurssi tulee uudelleen tarjolle (<6kk)
 14. Tenttimisvelvollisuus näkyy kurssihinnastossa ja tentit suoritetaan erillisohjeen mukaan
 15. Puuttuva tentti ei estä seuraaville kursseille osallistumista, voi jättää rästiin myöhemmäksi
 16. Kurssimaksu suoritetaan laskua vastaan viimeistään kurssiviikonloppua edeltävänä maa-nantaina, jonka jälkeen kurssimateriaalit lähetetään sähköpostilla WeTransfer- lähetyksenä, aineistot on heti tallennettava omalle tietokoneelle, sillä ne säilyvät s-postissa vain 1viikon
 17. Opiskelija huolehtii paperitulostuksista itse tai seuraa opetusta omalta mobiililaitteeltaan
 18. Lisäksi tarvittavat oppikirjahankinnat mainitaan myöhemmin opinto-ohjeissa

 

PERUSLÄÄKETIEDE (PLT)

PLT-kurssit järjestetään yhteistyössä Kansanlääkintäseuran ja opettaja (lääkäri) Riitta Piilon kanssa. Ilmoittautumis- ja maksujärjestelyt poikkeavat Terveysopiston muista kursseista. Ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset osoitetaan suoraan opettaja Riitta Piilolle riitta.piilo@gmail.com

Ennen opintojen aloittamista edellytetään lukion kemian osaamista /kertaamista oppikirjasta: Aine ja Energia, Kemian Tietokirja; Aspholm, Hirvonen, Lavonen (WSOY) tai muu vastaava oppikirja

 1. RN-opinnoissa PLT:n 4 kurssia voi suorittaa vapaassa järjestyksessä toisistaan riippumatta
 2. RT-opinnoissa (3 kurssia) Psykologia, Psykiatria, Neurologia, suoritusjärjestys myös vapaa, kuitenkin Psykologian kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen Psykiatrian kurssia
 3. PLT-kurssit muodostavat oman opintopolun, jota voi suorittaa muiden opintojen rinnalla
 4. Aiemmin suoritettujen PLT-opintojen perusteella voidaan myöntää korvaavuuksia
 5. PLT-opintoja voi aloittaa jo ennen muita RN- ja RT-linjakoulutuksen kursseja

 

RAVINTONEUVOJAKOULUTUKSEN KURSSIT (RN)

RN-linjan alkupään opintokurssit ALO, (RTP1+2), RO1, RO2 suositellaan suoritettavaksi tässä järjestyksessä kuitenkin siten, että etäopintokurssit RTP1 ja RTP2 suoritetaan pian ALO-kurssin jälkeen muiden kurssien rinnalla, sillä niiden sisältö liittyy ALO-kurssiin ja korvaavat sen tentin

 1. Muiden RN-linjan kurssien suoritusjärjestys on vapaammin valittavissa
 2. Kuitenkin ennen PÄT-kursseja viimeiseksi suoritetaan RTP3 (etä-) ja RT3A-kurssit
 3. Ennen PÄT-kurssivaihetta RN-linjan muut kurssit sekä PLT-kurssit 1-4 tulee olla vähintään kuunneltu PÄT2-kurssiin mennessä, mutta tenttejä voi suorittaa myöhemminkin
 4. PÄT1A, PÄT1B, PÄT2 -kurssit kuunnellaan peräkkäin ja sen jälkeen voi aloittaa asiakas-harjoitustöiden tekemisen PÄT3-kurssille, (aikaa menee 3-5 kk, ohjeistus PÄT1A-kurssilla)
 5. PÄT3-kurssille osallistutaan yhdellä työllä, jonka opettaja on ennakkotarkastanut ja hyväksynyt. Jälkimmäiset 2 työtä tehdään /viimeistellään ja kirjallinen diplomityöselostus lähetetään opettajalle tarkastettavaksi vasta PÄT3-kurssin jälkeen. Tässä vaiheessa opiske-lijan on vielä varauduttava harjoitustöiden täydennyksiin, jos opettaja niitä edellyttää
 6. Opiskelijat valmistuvat ravintoneuvojiksi omassa vapaassa aikataulussaan, kun kaikki harjoitustyöt, kurssit ja tentit ovat hyväksytysti suoritettu

 

ETÄOPINTOKURSSIT RN-LINJALLA

Aiemmin käsiteltyjen RN-linjan etäopintokurssien RTP1, RTP2 ja RTP3 lisäksi on suoritettava LLT-etäopintokurssi (Luontaislääketiede).

 1. LLT suositellaan suoritettavaksi seuraavaksi PLT 1-4 kurssien rinnalla tai jälkeen
 2. Etäopintokurssien oppimateriaalit opintotehtävineen tilataan Terveysopiston toimistosta ja laskutuksen ja maksamisen jälkeen toimitetaan sähköpostilla digitaalisena opiskelijalle
 3. Opintomateriaaleissa on mukana palautusohjeet tarkastavalle opettajalle (TtM Virve Paasovaara)
 4. Opettaja antaa tehtävistä opiskelijalle kirjallisen palautteen sähköpostitse
 5. Tarvittaessa opettaja pyytää tarkennuksia/korjauksia, mikäli tehtäväsuorituksissa on suuria poikkeamia

 

RN-LINJAN OPPIKIRJAT

Seuraaviin kursseihin suositellaan oppimonisteen lisäksi hankittavaksi alla mainittu oppikirja joko lainaamalla tai ostamalla kirjakaupasta. Yleensä ammattilaisille suositellaan ammattikirjallisuuden hankintaa ja pitämistä omassa kirjahyllyssään käsikirjana oman työn tueksi.

 1. LLT (Luontaislääketieteen perusteet); Luontaishoidot – löydä itsellesi sopiva hoitomuoto (Ulvi Wiren /Gummerus Kustannus)
 2. RO1+2 (Ravinto-oppi 1 ja 2): Ravitsemustieto (Peltosaari, Raukola /Otava, 2002), kirjaa ei enää paineta, eikä voi ostaa (mahdollisesti voi lainata), mutta se lähetetään RO1 ja RO2-kurssiamteriaalien mukana digitaalisena skannattuna ja on tulostettavissa paperiversioksi. (Lisäksi vaihtoehtona on; Avain ravitsemukseen Parkkinen, Sertti, 2008). Ravitsemustieto on kuitenkin lähempänä RO1- ja RO2-kurssien vaikeustasoa ja siten suositeltavampi
 3. RO4 (Ravinto-oppi) Liikuntaravitsemus (Ilander et al /VK-kustannus Oy, 2014 tai myöh.)
 4. PLT-1-4 kurssit /Anatomian ja fysiologian osuus: Ihminen, Fysiologia ja anatomia (Bjålie et al, uusin painos)

 

RAVINTOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN KURSSIT (RT)

 1. Kurssien suorittamisen voi aloittaa ravintoneuvojakoulutuksen pätevöitymisvaiheessa
 2. Suositellaan kurssikalenterin mukaista järjestystä, mutta muukin järjestys on mahdollinen, eli RT-opiskelun voi muokata itselleen kurssikalenterien perusteella sopivaksi
 3. PÄT4-kurssi (klinikkaharjoitus) suoritetaan viimeisenä vasta muiden kurssien jälkeen. RN-linjan diplomi tulee myös olla suoritettu.
 4. Diplomikurssia ei ole, kaikki 3 asiakasharjoitustyötä lähetetään tarkastavalle opettajalle kerralla sitten, kun valmistuvat PÄT4-kurssin jälkeen (n.4-6-kk). Niiden hyväksymisen jälkeen diplomitodistus postitetaan valmistuneelle opiskelijalle
 5. Mikäli haluaa käyttää tämän vaiheen opintoihin enemmän aikaa, on hyvä huomioida, että RT-linjan kurssit toistuvat vain kerran vuodessa

 

RT-LINJAN OPPIKIRJAT

Suositukset annetaan kurssikutsuissa tai kurssien yhteydessä.

 

LINJAKOULUTUKSIEN YKSITTÄISKURSSIT

Vapaavalintainen opiskelu:

 1. Voit osallistua muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vapaasti valitsemillesi RN- ja RT-linjan sekä täydennyskoulutuksen yksittäisille kursseille
 2. RT-linjan kurssien vaikeusaste on sen verran korkeampi, että suositellaan ensin pohjatieto-jen hankkimista RN-linjan kurssien avulla, osallistuminen on kuitenkin mahdollista ilman suosituksen noudattamistakin
 3. Myös vapaavalintaisissa kursseissa suositellaan ensin kuunneltavaksi ALO-kurssi ennen muita kursseja kattavan yleiskuvan saamiseksi terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen osatekijöistä, joka on laajempi ja tarkempi kuin virallisten suositusten antama kuvaus. (HUOM! Myös luontaislääketieteen ja funktionaalisen lääketieteen mukainen näkemys)
 4. Osallistuminen linjakoulutusten pätevöitymiskursseille PÄT1-4 ei ole mahdollista
 5. Myöskään etäopintokursseja RTP1-3 ja LLT ei voi tilata, eikä suorittaa
 6. Vapaavalintaisten kurssien hinnoissa noudatetaan linjakoulutuksien yksittäiskurssien hintoja
 7. Kursseja ei voi tenttiä, mutta jos siirtyy linjaopiskelijaksi, tenttimään joutuu jälkikäteen
 8. Yksittäiskurssien suorittamisesta kirjoitetaan pyydettäessä osallistumistodistus
 9. Yksittäiskursseja käyvä voi myös siirtyä linjaopiskelijaksi. Tällöin kurssien kuuntelut hyväksytään, mutta tenttiminen on suoritettava jälkeenpäin.
 10. Kouluttajan vastuuseen vedoten toteamme, ettei ole sallittua opiskelijan mainostaa hoito-palvelujen antamista mihinkään kuunnellun erilliskurssin oirealueeseen (vaikka olisi jokin muu koulutettu terapeutti)

 

KURSSIEN TENTTIMINEN

Koska opetus perustuu pääsääntöisesti verkko-opetukseen, lähitenttien (luokkatenttien) järjestäminen ei ole mahdollista.

 1. Tentit toteutetaan etätentteinä siten, että opiskelija hankkii itselleen tentinvalvojan ja sopivan tenttipaikan (paikkakunnan kirjasto, luontaistuotekauppa, työpaikka tms.)
 2. Tentti tulee tilata toimistosta (opisto@terveysopisto.fi tai puhelimitse), jonka jälkeen tenttipaperit postitetaan palautuskuorineen tentin valvojalle, palautus opettajalle /toimistoon
 3. Tenttitulokset kirjataan toimistossa opiskelijan opintokorttiin arvosanoin 1-5 (hyväksytty) ja ilmoitetaan tenttijälle. Myös hylkäys ilmoitetaan, jotta voi valmistautua uusintaan.
 4. Ensimmäinen tentti sisältyy kurssimaksuun, uusintatentin hinta on 25 € /kerta
 5. Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita, mikäli kyseessä on uusintatentti.

 

KORVAAVUUDET

Terveysopisto Saluksen kursseista voi hakea korvaavuutta, mikäli on suorittanut samansisäl-töisiä opintoja aikaisemmin muualla (esim. terveydenhuoltoalan tai ravitsemusalan opinnot).

 1. Korvaavuus haetaan siihen tarkoitetulla hakemuskaavakkeella
 2. Hakemukseen liitetään todistusjäljennös opintosisältökuvauksineen ja hakemus liitteineen toimitetaan toimistoon pääsääntöisesti sähköpostitse
 3. Korvaavuushakemukset käsitellään pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittautunut opiskelijaksi
 4. Korvaavuuspäätöksen tekee oppiaineen opettaja ja rehtori hakemuksen ja liitteiden perusteella
 5. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse
 6. Korvaavuudet käsitellään ja myönnetään vain ennakkoon haettuna
 7. Takautuvasti kurssien jälkeen tehtyjä hakemuksia ei käsitellä

Sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet saavat täyden korvaa-vuuden peruslääketieteen (PLT) kursseista. Muille hoitajille/terapeuteille voidaan myöntää PLT:n osakorvaavuuksia. Näistä ja muista tutkinnoista/opinnoista korvaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Lisätietoja annetaan Terveysopiston toimistosta osoitteesta opisto@terveysopisto.fi tai puhelimitse

 

KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

 1. Pääsääntöisesti ennakkoilmoittautumiset ovat sitovia, ellei niitä peruta voimassa olevien ehtojen mukaisesti riittävän ajoissa ja oikealla tavalla
 2. Maksamatta jättäminen tai kurssilta pois jääminen ei ole peruutus. Kurssi tulee perua sähköpostitse opisto@terveysopisto.fi -osoitteeseen. Sitä ei voi tehdä kurssin opettajalle
 3. Perumisen voi tehdä ilman kuluja vähintään 14 pv ennen kurssin alkua, myöhemmistä peruutuksista veloitetaan peruutusehtojen mukaisesti
 4. Sairastumistapauksissa asiasta tulee ilmoittaa viipymättä Saluksen toimistoon sähköpostitse; lääkärintodistuksella kurssimaksu palautetaan pyynnöstä
 5. Mikäli jo maksettu kurssi perutaan sairastumisen takia alle 7 pv ennen kurssia, kurssimaksu voidaan siirtää seuraavaan vastaavaan kurssiin tai jonkun muun kurssin maksuksi

Perumiskorvaukset:

 • Jos ilmoittautumisen peruu yli 14 pv ennen kurssia, peruutus on maksuton
 • Jos peruutuksen tekee 14 -7 pv ennen kurssia, korvaus on 20% kurssin hinnasta
 • Jos peruutuksen tekee alle 7 pv ennen kurssia, korvaus on 50% kurssin hinnasta
 • Jos viime hetken peruutus johtuu sairastumisesta, josta on ilmoitettu ehtojen mukaisesti, peruutus on maksuton
 • Peruutuskorvausmaksujen viivästyessä lähetetään huomautuslasku + 10 €:n huomautuslisä. Tämän jälkeen edelleen puuttuva maksu jätetään perintätoimiston hoidettavaksi

Terveysopisto voi peruuttaa suunnitellun kurssin n.1 viikko ennen kurssin alkamista, mikäli kurssille ei ole tarpeeksi osallistujia tai peruutuksia tulee useita. Tällöin kurssimaksut palautetaan täysimääräisenä takaisin.

Opettajan sairastumiskerran sattuessa, peruuntunut kurssi korvataan uudella kurssilla myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Tervetuloa opiskelemaan Suomen Terveysopisto Salukseen!