Vapaavalintainen opiskelu

Terveysopisto Salus tarjoaa myös ravitsemustiedon koulutusta vapaavalintaisten yksittäiskurssien opiskeluna linjaopintojen ohella ilman ammatillista pätevöitymistä.

Tämä ravitsemustiedon koulutus on tarkoitettu jokaiselle omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneelle. Voit valita itseäsi kiinnostavia mielenkiintoisia kursseja linjakoulutusten kurssiohjelmista yksittäiskursseina, tietyin poikkeuksin. (kts. lisätietoja Opinto-ohjeet sivulta kohdasta Linjakoulutuksen yksittäiskurssit).

Luennoille osallistuminen ei vaadi aikaisempia ravitsemusalan opintoja, vaan mukaan voivat tulla kaikki terveellisestä ravitsemuksesta kiinnostuneet. Luennot kuunnellaan yhdessä ravintoneuvoja- ja ravinto-terapeuttilinjan opiskelijoiden kanssa, linjakoulutuksesta poiketen kurssit eivät sisällä tenttiä. Kurssivalintoja voi tehdä kurssikuvausten perusteella (kts. Kurssikuvaukset). Poikkeuksena vapaavalinnoille ovat pätevöitymiskurssit PÄT1-4 sekä RTP1-3, LLT, joille ei ole mahdollista osallistua (Ravintoterapian perusteet 1-3 ja Luontaislääketiede)

Vapaavalintaisten kurssien hintoihin ei sisälly kurssien tenttiminen. Kurssien hinnat ovat muuten samat kuin linjaopiskelijoilla.

Vapaavalintaista opiskelua harkitseville suosittelemme aluksi valintoja Ravintoneuvoja-linjan kursseista. Erityisesti suositamme ALO-kurssia, joka antaa kattavan yleiskuvan terveellisen ravitsemuksen perusteista.

RN-linjan kurssit ovat luonteeltaan yleistajuisempia peruskursseja, verrattuna RT-linjan erikoiskursseihin, joiden sisällön ymmärtäminen edellyttää enemmän ravitsemustietojen perusteiden hallitsemista. Tästä huolimatta yksittäiskursseja voi valita em. ohjeellisista suosituksista poiketen.

NÄITÄ YKSITTÄISKURSSEJA HARKITSEVIEN ON SYYTÄ HUOMIOIDA, ETTÄ NIIDEN TIETOJA JA MENETELMIÄ EI OLE LUPA MAINOSTAA KÄYTETTÄVÄKSI MISSÄÄN HOITO- TAI TERAPIATARKOITUKSESSA. TÄMÄ KOSKEE MYÖS JONKIN MUUN TERAPEUTTIKOULUTUKSEN SAANEITA HENKILÖITÄ.

Yksittäiskursseihin osallistuneille on mahdollisuus myös siirtyä myöhemmin linjakoulutuksen opiskelijaksi. Tällöin on ensin aloitettava RN-linjan opintojen suorittamisesta, jonka jälkeen voi niin halutessaan jatkaa RT-linjan opintoja. Linjaopiskelijaksi siirtyvien on suoritettava kuuntelemiensa kurssien tenttiminen jälkeen päin erillishinnalla, joka on 25 € /tentti. Asiakastyöskentelyn voi aloittaa heti Ravintoneuvoja-diplomin suorittamisen jälkeen niillä toiminta-alueilla, jotka opetusohjelmassa ohjeistetaan sallituiksi. Tätä opiskelumahdollisuutta koskevat tarkemmat ohjeet ovat nähtävissä opinto-ohjeissa.