Peruslääketiede (PLT)

PERUSLÄÄKETIEDE (16 ov):

 

KEMIAN KERTAUS
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perusteet.
Sisältö: Aineen rakenne. Kemiallinen reaktio ja kemialliset sidokset. Liuokset. Hapot ja emäkset.
Orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perusteet.
Suoritustapa: Itseopiskelu: mikäli kemiaa ei ole opiskellut tai siitä on kulunut pitkä aika, suositellaan perusasioiden lukemista esim. lukion oppikirjoista (esim. Mooli, Kide tai Kemisti).
Opettaja: Itseopiskelu

 

AF1-2, ANATOMIA JA FYSIOLOGIA 1-2 (4 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee solun rakenteen ja toiminnan. Hän tunnistaa eri kudostyypit ja osaa nimetä niitä. Opiskelija tuntee luuston ja nivelet ja osaa antaa esimerkkejä niistä. Hän osaa selittää sydämen ja verenkiertojärjestelmän toiminnan ja tietää, mitä verenpaine tarkoittaa. Opiskelija osaa selittää ruoansulatusprosessin pääpiirteissään. Hän osaa kuvailla kuulo- ja näköaistien toimintaa. Opiskelija tuntee kipuaistin toimintaperiaatteen. Hän ymmärtää hormonien merkityksen ihmisen elinkaaren aikana. Opiskelija tuntee hengityksen fysiologian ja osaa ohjata asiakasta hengitykseen liittyen. Hän tuntee hermoston ja keskushermoston rakenteen ja toiminnan pääpiirteissään.
Sisältö: Kurssi I: Terminologiaa. Solu. Kudokset. Iho. Tuki- ja liikuntaelimet: luusto, lihakset, nivelet. Hermosto ja oppiminen. Kurssi II: Veri ja verenkierto. Imusuonisto ja elimistön puolustusreaktiot. Hengitys. Umpieritysjärjestelmä. Virtsaneritys ja nestetasapaino. Aineenvaihdunnan säätely ja lämmönsäätely. Lisääntyminen. Aistimustoiminnot. Vuorokausirytmi.
Suoritustapa: Luennot ja tentit (2 kpl)
Oppimateriaali: Kurssilla jaetaan opintomoniste, joka pohjautuu kurssilla opetuksessa käytettävään kirjaan: Ihminen: Fysiologia ja anatomia (Bjålie et al). Ennen kurssin alkua suositellaan kirjan hankkimista sekä siihen tutustumista. Vaihtoehtoisena kirjana toimii myös Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al). Ennen kurssin alkua kurssilaiset saavat opettajakirjeen, jossa annetaan lisätietoa kurssille valmistautumisesta.
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

TO1, TAUTIOPPI 1 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee lääketieteen ja tautiopin yleisterminologian ja osaa määritellä terveyden ja sairauden. Opiskelija tuntee julkisen terveydenhuollon rakenteet ja ymmärtää kansanterveystyön perusteet. Opiskelija ymmärtää ympäristön ja terveyden välisen yhtyeden ja osaa antaa esimerkkejä sairauksien sisäisistä ja ulkoisista syistä. Opiskelija tuntee yleisimpiä sydän- ja verenkiertoelimistön sekä imusuoniston sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn.
Sisältö: Lääketieteen ja tautiopin terminologiaa. Terveyden/sairauden määritelmä. Kansanterveys. Ympäristö ja terveys. Soluvaurio/solukuolema. Infektio/inflammaatio. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet: sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, verenpainetauti, rytmihäiriöt jne. Veri- ja imusuonien sairaudet. Verisairaudet: anemiat, verenvuotohäiriöt. Lymfaattisen järjestelmän sairaudet: lymfoomat ja leukemiat.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä kansanterveystyön itseopiskelumateriaali (sähköisessä muodossa).
Vauhkonen Ilkka, Holmström Peter: Sisätaudit (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), 2014,
Mäkinen Markus, Carpen Olli ym: Patologia (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), Duodecim
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

TO2, TAUTIOPPI 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä hengityselinten, ruuansulatuselimistön ja haiman sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot immuunijärjestelmästä ja -vasteesta sekä infektiosairauksista. Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen asiakastyössä ja osaa huomioida sen myös omassa toiminnassaan.
Sisältö: Hengityselinten sairaudet: COPD, keuhkokuume, astma, uniapnea jne. Ruoansulatuselimistön sairaudet: ruokatorven, mahalaukun ja suoliston yleisimmät sairaudet. Haiman sairaudet. Metabolinen oireyhtymä ja 2-tyypin diabetes. Immuunijärjestelmä. Immuunivaste: allergiat ja autoimmuunisairaudet. Infektiosairaudet. Aseptiikka ja hygienia asiakastyössä. Tartuntariskit.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Vauhkonen Ilkka, Holmström Peter: Sisätaudit (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), 2014
Mäkinen Markus, Carpen Olli ym: Patologia (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), Duodecim
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

TO3, TAUTIOPPI 3 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä maksan, sappirakon ja munuaisten sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot hormoni- ja aineenvaihduntasairauksista sekä urologisista ja gynekologisista sairauksista. Hän osaa turvallisesti ohjata raskaana olevaa tai raskautta suunnittelevaa asiakastaan. Opiskelija tuntee lääkeaineopin ja toksikologian perusteet.
Sisältö: Maksan sairaudet: rasvamaksa, maksakirroosi, maksatulehdukset ja maksan kasvaimet. Sappirakon sairaudet: sappikivet ja sappirakon tulehdus. Munuaisten sairaudet: munuaisten vajaatoiminta, verenpaine ja diabetes. Hormoni- ja aineenvaihduntasairaudet: kilpirauhasen vajaatoiminta jne. Lääkeaineoppi ja toksikologia: lääketyypit, lääkkeiden annostelu ja vaikutukset sekä erityskysymykset.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Vauhkonen Ilkka, Holmström Peter: Sisätaudit (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), 2014
Mäkinen Markus, Carpen Olli ym: Patologia (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), Duodecim
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

NEUR, NEUROLOGIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ääreis- ja keskushermoston sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien diagnostiikkaan, etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää kivun ilmiönä.
Sisältö: Johdatus neurologiaan. Neurologiset oireet ja niiden tunnistaminen. Keskushermoston sairaudet: MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, aivoinfarkti, aistielinten sairaudet. Ääreishermoston sairaudet: mono- ja polyneuropatia. Neurologisten sairauksien hoitoperiaatteet. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet: kulumasairaudet, reumaattiset sairaudet, fibromyalgia, osteoporoosi. Kipu.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Kalso Eija et al: ”Kipu” 2009
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

PSYG, PSYKOLOGIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kehityspsykologiaan ja tuntee yleisimmät persoonallisuusteoriat. Hän ymmärtää psyykkisen itsesäätelyn ja minän puolustamisen mekanismeja. Hän hallitsee psykosomatiikan perusteet ja on tutustunut psykoterapian eri suuntauksiin. Hänellä on valmiudet huolehtia omasta jaksamisestaan hoitotyössä.
Sisältö: Kehityspsykologiaa: vastasyntyneen valmiudet, eri osa-alueiden kehitys sekä minän synty ja rakenne. Persoonallisuus: persoonallisuuden rakenne ja kehitys, persoonallisuusteoriat. Psyykkinen itsesäätely ja minän puolustusmekanismit. Psykosomatiikan perusteet. Psykoterapian suuntaukset ja vaikutusmahdollisuudet. Psykogeenisten oireiden tunnistaminen. Omasta jaksamisesta huolehtiminen.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Toivio Timo, Nordling Esa: ”Mielenterveyden psykologia”, 2013
Stenberg Johanna, Stenberg Jan-Henry: ”En se minä ollut” – itsen suojaamisen ja harhauttamisen perusteet
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

PSYK, PSYKIATRIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee psykiatrian perusteet. Hän tuntee yleisimmät psyykkiset sairaudet ja hänellä on valmiudet kohdata mielenterveys-, päihde- ja huumeongelmainen asiakas sekä ohjata hänet tarvittaessa julkisen terveydenhuollon tai muiden hoitomuotojen pariin.
Sisältö: Persoonallisuushäiriöt. Ahdistuneisuushäiriöt: yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, fobiat, pakkoneuroosi jne. Mielialahäiriöt: masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Traumaattiset kriisit. Rajatilat. Dementia. Skitsofrenia. Alkoholiriippuvuus. Lääkeaineriippuvuus. Neuroottiset häiriöt: ahdistuneisuushäiriöt, pelot, pakko-oireiset häiriöt, dissosiaatiohäiriöt jne. Syömishäiriöt: anorexia, bulimia, binge eating disorder, ortorexia. Psykiatrisen potilaan kohtaaminen ja hoitoon ohjaaminen.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste
Lönnqvist Jouko, Henriksson Markus, Marttunen Mauri, Partonen Timo: ”Psykiatria” Duodecim 2017
Opettaja: Riitta Piilo, lääkäri

 

** Mikäli haluaa päästä LKL:n (Luonnonlääketieteen Keskusliiton) terapeuttirekisteriin sekä hankkia vakuutuksen LKL:n kautta, ravintoneuvojan/-terapeutin on suoritettava kaikki peruslääketieteen kurssit sekä SPR:n ensiapu 1-kurssi. Ilman rekisteröintiä peruslääketieteestä edellytetään Anatomian ja fysiologian ja Tautioppi 1-2 suorittaminen. Kursseja voi suorittaa muun opiskelun ohessa kuitenkin niin, että ne on suoritettu ennen asiakasharjoittelun aloittamista (PÄT2-kurssi). Molemmissa suuntauksissa tulee suorittaa LLT (luontaislääketiede) etäopintokurssi.