Peruslääketiede (PLT)

PERUSLÄÄKETIETEEN OPETUSKOKONAISUUS (PLT 1-7)

Suomen Terveysopisto Salus

Koulutuksen tarkoituksena on välittää opiskelijalle anatomian ja fysiologian perustiedot sekä koululääketieteen osalta perustietoa sairauksien etiologiasta, yleisistä hoitokäytännöistä sekä ennalta ehkäisystä. Kukin opetusviikonloppu muodostaa oman kokonaisuutensa, joten niiden suorittamisjärjestyksen voi valita vapaasti. Ensimmäinen lähiopetuspäivä keskittyy anatomiaan ja fysiologiaan ja toisena lähiopetuspäivänä käydään lävitse yleisimpiä aihepiiriin kuuluvia sairauksia, niiden hoitoa ja ehkäisyä.

Kukin opetuskokonaisuus koostuu 2-päiväisestä lähiopetuksesta ja omatoimisesta opiskelusta sekä etätehtävästä (tentti)

1 opetuskokonaisuus on 2 op

Kurssit PLT 1-4 kuuluvat Diplomi-Ravintoneuvojan opetuskokonaisuuteen

Kurssit PLT 5-7 edellisten lisäksi Diplomi-Ravintoterapeutin koulutukseen.

PLT 1:

Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä sydän- ja verenkiertoelimistön sekä imusuoniston sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn.

Sisältö: Sydämen, verenkierron, veren ja imunestekierron anatomia ja fysiologia, verenpaineen säätelymekanismit, verenpainetauti, alhainen verenpaine, verisuoni-sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy, sydämen toimintahäiriöt, sydäninfarkti ja sen syntymekanismit, yleisimmät verisairaudet

PLT 2:

Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä hengityselinten sairauksia, niiden etiologiaa ja hoitokäytäntöjä ja on perehtynyt niiden ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot immuunijärjestelmästä ja -vasteesta sekä infektiosairauksista.

Sisältö: hengityksen anatomia ja fysiologia, immuunivasteen perustiedot, rokotuksien toimintaperiaate, hengitysteiden sairaudet, allergiat ja autoimmuunisairaudet, infektiosairaudet

PLT 3:

Tavoitteet: Koulutettava tuntee ruuansulatuselimistön ja suoliston, maksan ja haiman ja munuaisen sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Detoksifikaation perusteet. Lääkeaineopin perusteet. Koulutettava ymmärtää ns. elämäntapasairauksien syntymekanismit ja tuntee näiden preventiiviset vaikutusmahdollisuudet.

Sisältö: ruuansulatuskanavan, maksan, haiman ja munuaisen anatomia ja fysiologia, ruuansulatuskanavan, maksan ja munuaisen yleisimmät sairaudet.

PLT4:

Tavoitteet: Opiskelijalla on perustiedot solujen välisestä viestinnästä sekä hormoni- ja aineenvaihduntasairauksista

Sisältö: solujen välinen viestintä, perustietoa hormoneista ja niiden säätelystä, kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen ja lisämunuaisen sairaudet. Stressihormonien vaikutukset ja yhteisvaikutukset, stressin vaikutus terveyteen.

 

DIPLOMITERAPEUTTIKOULUTUKSEEN KUULUVAT LISÄKSI SEURAAVAT KURSSIT

 

PLT 5 / NEUROLOGIA

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ääreis- ja keskushermoston toimintaan ja sairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien diagnostiikkaan, etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää kivun ilmiönä.

Sisältö: hermojen anatomia ja fysiologia, hermoimpulssin kulku, neurologiset oireet ja niiden tunnistaminen, keskushermoston yleisimmät sairaudet, aistielinten yleisimmät sairaudet, aivoverenkiertohäiriöt, ääreishermoston sairaudet, kivun anatomia ja fysiologia, aivoterveyden perusteet, unen fysiologia.

PLT 6 / PSYKOLOGIA HOITOTYÖSSÄ

Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kehityspsykologiaan ja tuntee yleisimmät persoonallisuusteoriat. Hän ymmärtää psyykkisen itsesäätelyn ja minän puolustamisen mekanismeja. Hän hallitsee psykosomatiikan perusteet ja on tutustunut psykoterapian eri suuntauksiin. Hänellä on valmiudet huolehtia omasta jaksamisestaan hoitotyössä.

Sisältö: mielenterveyden arviointi, kehityspsykologian perusteet, tunteet ja niiden tunnistaminen ja nimeäminen, itsetunto ja sen rakentuminen, mielen puolustusmekanismit, persoonallisuus

PLT7 / PSYKIATRIA HOITOTYÖSSÄ

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee psykiatrian perusteet. Hän tuntee yleisimmät psyykkiset sairaudet ja hänellä on valmiudet kohdata mielenterveys-, päihde- ja huumeongelmainen asiakas sekä ohjata hänet tarvittaessa julkisen terveydenhuollon tai muiden hoitomuotojen pariin.

Sisältö: syventävä psykologia, mielenterveyden häiriöt, kriisityöskentelyn vaiheet, masennuksen syntymekanismit ja hoitomahdollisuudet, ahdistuneisuushäiriöiden perusteet.