Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Terveysopisto Salus (Y-tunnus: 0963030-8)
  c/o Jouko Pursiainen
  Kauppakartanonkatu 15 B 13
  00930 Helsinki, Finland
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Rekisteriasioita hoitava henkilö on opiston opintosihteeri.
  Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.
  Sähköposti: opisto@terveysopisto.fi, puhelin: 050-4397214
 3. Tietosuojavastaava
  Rekisterin vastuuhenkilönä toimii opiston rehtori Jouko Pursiainen, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti. Rehtori tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.
 4. Rekisterin nimi ja käsittelijä sekä henkilötietojen käyttötarkoitus
 1. Terveysopisto Saluksen henkilötietorekisteri
  Käsittelijänä Terveysopisto Salus

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterissä olevat opettajia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta opettajat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkanmaksuja varten. Rekisterissä olevat opiskelijoita koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta opiskelijat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille opiskelijoiksi ja jotta kurssimaksut kohdentuvat oikein. Lisäksi kerätään toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Terveysopisto Salus saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Terveysopisto Saluksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 1. Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

Käsittelijänä Terveysopisto Salus ja

Itslearning AS (oppimisympäristö)
P.O. Box 2686
5836 Bergen
Norway
t: +47 55 23 60 70
e: post@itslearning.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille.

 

 1. Rekisterin sisältämät tiedot
  1. Terveysopisto Saluksen henkilötietorekisteri
 • Sukunimi pakollinen
 • Kutsumanimi pakollinen
 • Henkilötunnus opettajille pakollinen palkanmaksua varten
 • Henkilötunnus opiskelijalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten
 • Osoite postitusta varten
 • Puhelinnumero pakollinen kiireellisistä kurssimuutoksista tiedottamista varten
 • Sähköpostiosoite kurssikutsujen lähettämistä sekä tiedottamista varten
 • Suoritetut kurssit opintojen seurantaa ja tilastointia varten
 • Rekisteriä päivitetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla yleensä kurssille kirjautumisen tai opettajaksi kirjautumisen yhteydessä
 1. Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan (vapaaehtoinen). Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti
 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille.
 • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
 1. Rekistereiden käyttö

Salassa pidettävien tietojen selailuoikeutta on rajoitettu määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäkohtaisesti. Rekistereistä tulostetaan vaaditut ja muut tarpeelliset tulosteet, jotka sisältävät asianosaisten nimet, osoitteet ja asian laatua koskevat tiedot ottaen huomioon salassapitovelvoitteet.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
  1. Terveysopisto Saluksen henkilötietorekisteri

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa.

 

 1. Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille (Itslearning). Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille.

Rekistereillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin. Yhteistyökumppanimme huolehtivat omalta osin henkilötietojen suojaamisesta. Nämä rekisterit ovat erilliset kullakin palvelun tarjoajalla.

Rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
  Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.
 2. Rekistereiden suojauksen periaatteet
  Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain IT-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Kurssihallintajärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä.

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

IT-henkilöstö huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


 

Verkkokaupan Tilaus-, toimitus- ja käyttöehdot